общи условия

Настоящите общи условия регламентират правата и задълженията на Организатора, Участниците и Посетителите, както са дефинирани по-долу, в събитието Sofia Finest 2021.

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

а. “Организатор“ означава „А Теам“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121483311, със седалище и адрес на управление София 1463, р-н Триадица, ул. „Шандор Петьофи“ № 56, ет. 1, представлявано от Христина Ванчева в качеството й на управител. Организаторът организира Събитието, както е дефинирано в т. „в“ по-долу.

б. “Участник” означава всяко физическо лице, което се регистрира за участие в Събитието.

в. “Събитие” означава фестивала Sofia Finest 2021, който ще се проведе между 17 и 19 септември 2021 г. в гр. София.

г. “Сайт на Събитието” означава www.sofiafinest.bg и съдържа информация за програмата, билетите и другите детайли около провеждането на Събитието.

2. Билети

2.1. Закупуването на билети за събитието се извършва по един от следните начини:

а. на Сайта на Събитието;

б. през Facebook страницата на Събитието – https://www.facebook.com/Sofia-Finest-102320498824840;

в. на място в деня на Събитието.

2.2. Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя детайли относно Събитието в зависимост от метеорологичните и епидемилогични условия в страната и други възникнали обстоятелства, като своевременно ще публикува информация за това на Сайта на Събитието. Организаторът ще положи разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промени в организационните детайли.

2.4. Можете да закупите билет за Събитието само ако сте пълнолетно и дееспособно лице. Когато закупувате билет за друго лице, сте длъжен да запознаете това друго лице с настоящите Общи условия и със специалните условия на Събитието. Също така при закупуването на билет потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.

2.5. Всеки еднодневен билет за Sofia Finest 2021 е на стойност 30 лева и Ви осигурява пълен достъп до събитието за избрания ден (17, 18 ИЛИ 19 септември) и включва 1 (един) безплатен коктейл, който можете да използвате в рамките на съответния ден, непосредствено след влизането на Събитието чрез представяне на талонче, което ще получите на входа след представянето на билета си.

2.6. Всеки билет за пълен тридневен достъп е на стойност 72 лева и Ви осигурява пълен достъп до събитието за трите дни (17, 18 и 19 септември) и включва общо три безплатни коктейла (по един за всеки от дните). Безплатните коктейли мога да бъдат използвани само в рамките на съответния ден (по 1 на ден), непосредствено след влизането на Събитието чрез представяне на талонче, което ще получите на входа след представяне на билета си.

2.7. Ваше задължение е да пазите билета си за Събитието от кражба и от изгубване, повреждане и погиване. Съответно, рискът от настъпване на всяко такова събитие е Ваш. Настъпването на такова събитие не е предпоставка за замяна/издаване на нов билет или за възстановяване на цената на откраднатия, изгубен, повреден или погинал билет.

2.8. Вторичната продажба на билети (продажбата от първоначалния купувач в полза на трето лице) е забранена, освен в изрично посочените и гарантирани (от гледна точка на сигурност) от организатора места. В случаите, в които закупен билет може да бъде върнат (напр. при отмяна на Събитието), ще приемаме и ще удовлетворяваме заявки за връщане на билети единствено от лица, закупили билети от нас (чрез съответния канал за продажба на билети). С оглед избягването на злоупотреби (напр. фалшифициране на билети) и за гарантиране на правата Ви като потребител, препоръчваме да закупувате билети за Sofia Finest 2021 единствено от оторизираните места/канали за продажба.

3. Плащания и достъп до събитието

3.1 Билетите могат да бъдат закупени от всички лица, които имат право и възможност да изпълняват подобни транзакции, т.е. лица, чиято дейност не е ограничена в тази област, които имат технически възможности да платят билета и да получат електронен билет и които отговарят на изискванията по настоящите правила.

3.2 Билетите се издават на Участника едва след като заплати пълната цена за билетите. След като участникът надлежно плати за билета, генерираният електронен билет се изпраща на имейл адреса на Участника. Участникът е отговорен за предоставянето на точен и валиден имейл адрес. Ако Участникът предостави некоректен или невалиден имейл адрес, той/тя поема отговорността за невъзможността билетите да бъдат предоставени на купувача.

3.3 За да присъства на събитието, Участникът предоставя на организатора разпечатания билет или го показва на екрана на мобилното си устройство.

 

4. Права и отговорности на Участника

4.1. Участникът се задължава:

4.1.1. коректно и своевременно да заплати закупения билет за Събитието ;

4.1.2. да предостави точни, подробни и коректни данни;

4.1.3. да не нарушава и да спазва настоящите правила, други публично достъпни условия и разпоредби на „А Теам“ ООД и правните изискванията на действащото законодателство;

4.1.4. преди да закупи билети, да прецени всички обстоятелства на Събитието, билетите, които купува, включително датата, часа, мястото и другите условия на Събитието, да научи цялата информация, свързана със закупуването на билети и изпълнението на Събитието, данните за Организатора и др. 

4.2. Участникът няма право да фалшифицира и копира билети, да използва или придобива билети незаконно. Всички незаконни действия на Участника се докладват на правоприлагащите органи.

4.3. Преди да посети Събитието се препоръчва Участникът да провери дали времето, мястото и другите условия на Събитието са останали непроменени.

 5. Лични данни и поверителност

5.1. Организаторът събира и обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За целите на продажба на билетите за Събитието, Организаторът събира и обработва следните лични данни на всеки Участник:

а. Име и фамилия;

б. И-мейл адрес;

в. Телефонен номер за връзка.

Организаторът ще съхранява личните данни, описани в предходната алинея, за срок от 5 (пет) календарни години, съгласно изискванията на действащото законодателство.

5.2. По време на Събитието фотографи на Организатора, както и фотографи на различни медии, допуснати на Събитието от Организатора, ще правят фотографски снимки и видео записи, които могат да съдържат лика на някои от Участниците. Фотографските снимки и видео записите ще се използват от организаторите и съответните медии за популяризиране на Събитието и неговите спонсори. Предвид характера на личните данни и целите, за които те се обработват, Организаторът ще обработва събраните лични данни за неограничен срок.

Със закупуването на билет за Събитието всеки Участник дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат събирани и използвани както е описано в алинея 5.2

5.3. Всеки Участник има следните права във връзка с обработването на личните му данни от страна на Организатора:

а. правото на достъп до предоставените лични данни;

б. право на коригиране;

в. право на изтриване на личните му данни;

г. право на ограничаване на обработването, доколкото това е технологично възможно за Организатора;

д. право на възражение срещу обработването;

е. право да поиска преносимост на личните му данни.

5.4. Участникът може да упражни всяко от правата си по предходната алинея на следния и-мейл за контакт на Организатора: ask@sofiafinest.bg

6. Безопасност

Всеки Участник се съгласява, че на Събитието спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на Събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, преди да влизане в района на Събитието.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на Събитието: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети, напр. ножове; спрей боя; катинари и/или вериги; всякакви други предмети, които по преценката на Организатора представляват риск за здравето и безопасността на другите Участници по какъвто и да е начин (“Забранени предмети”).

Възможно е Организаторът да откаже на Участник достъп до Събитието, ако същият откаже да бъде проверен или откаже да предаде на охраната Забранени предмети, които носи със себе си.

Организаторът си запазва правото да изиска от Участници да напуснат Събитието, когато поведението на същите е неприемливо (по преценка на Организатора) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите Участници.

7. Медицинска помощ

Медицински екип ще бъде на място на Събитието през цялото време на официално заявените часове (петък от 17:00 до 22:00 ч., събота от 13:00 до 22:00 ч. и неделя от 13:00 до 20:00 ч.) на Събитието.

8. Противоепидемични мерки

8.1. Организаторът поема отговорност да спази всички необходими противоепидемични мерки, активни към момента на провеждане на Събитието и разпоредени от Министерство на здравеопазването, включително регулярно дезинфекциране на площите и предоставяне на дезинфектанти на входа на Събитието.

8.2. Всеки Участник се задължава по време на Събитието да спазва всички въведени противоепидемични мерки, наложени от Организатора.

9. Промени

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта на Събитието. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.